Nöroloji

Klinik Hakkında

Genel Bilgiler

 

Kalp ve damar sisteminin tümünü kapsayan bir uzmanlık alanıdır. Kalp ve damar sisteminin yapı ve fonksiyonunu inceler. Kalp ve damar sisteminde oluşan doğumsal veya edinsel işlev bozukluklarında tanı ve tedavi amacı ile tıbbi ve girişimsel yöntemleri uygular. Girişimsel kardiyoloji, yapısal kardiyoloji, koruyucu kardiyoloji, hipertansiyon, kalp yetmezliği, aritmi, görüntüleme, pulmoner vasküler ve erişkin konjenital kalp hastalığı alt gruplarını içermektedir.

Tarihçemiz

Ülkemizde kardiyoloji ile ilgili çalışmalar, 1923 yılında, Atatürk’ün hekimi olan Dr. Neşet Ömer İrdelp tarafından başlatılmıştır.

İlk kalp kateterizasyonu 1948 yılında Dr. Celal Ertuğ tarafından gerçekleştirilmiştir. 1960 yılında Op. Dr. Siyami Ersek öncülüğünde kurulan ve Dr. Ümit Aker’in kardiyolog olarak bulunduğu, 'İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezi" ülkemizde kardiyoloji eğitimi veren bir merkez haline gelmiştir.

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) 21 Mayıs 1963 günü, 27 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle Dr. Muzaffer Esat Güçhan başkanlığında kurulmuştur. Dernek, Dr. Altan Onat'ın editörlüğünde 1971 yılında bilimsel yayın organı olarak TKD Arşivi Dergisi’ni yayınlamaya başlamıştır. İlk Türk Kardiyoloji Derneği ulusal kongresi 1978 yılında İzmir'de yapılmıştır. Ülkemizde Ekokardiyografi ile kalbin incelenmesi 1970 yılında ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Dr. Uğur Derman tarafından yapılmıştır. İlk koroner anjiyografi ise 1972 yılında Dr. Mehmet Özdemir tarafından yapılmıştır. Dr. Kemalettin Büyüköztürk ise 1974 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde ekokardiyografi laboratuvarını kurmuştur.

Ülkemizde ilk koroner anjiyoplasti 1983 yılında Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Dr. Oral Pektaş tarafından gerçekleştirilmiştir. Koroner stent uygulaması ise ilk kez 1991 yılında Koşuyolu Kalp Hastanesi’nde Dr. Tuğrul Okay tarafından yapılmıştır.

Hastanemiz 1992 yılında Kardiyovasküler Cerrahi Organ Nakli ve Hemodiyaliz Merkezi olarak kurulmuştur. 1993 yılında Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi olarak ismi değişmiş ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapsamına alınmıştır. 1994 yılında kardiyovasküler cerrahi, 1999 yılında ise kardiyoloji kliniklerinde ihtisas verilmeye başlanmıştır. Çok sayıda uzman yetiştiren Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, SBÜ çatısı altında hizmet vermeye başlamıştır. 2020 yılından itibaren ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Tıp Fakültesi adı altında eğitim vermeye devam etmektedir.

Hastanemiz kardiyoloji alanında ülkemizde birçok yeniliğe öncülük etmiştir. 1994 yılından beri hastanemizde koroner anjiyoplasti ve stent işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde akut miyokard enfarktüsü hastalarında rutin olarak koroner balon anjiyoplasti işlemini uygulayan ilk merkez hastanemizdir. Yine IVUS (intravasküler ultrasonografi) işlemi ülkemizde ilk kez hastanemizde uygulanmıştır. Kalp kapak hastalarında perkütan balon valvüloplasti işlemi, konjenital kalp hastalıklarında perkütan tedaviler 1994 yılından beri kliniğimizde uygulanmaktadır. Yine aort ve mitral kapağa uygulanan girişimsel tedaviler 2011 yılından beri kliniğimizde başarı ile gerçekleştirilmektedir. Tüm dünyada kardiyoloji alanındaki gelişmeler kliniğimiz tarafından takip edilmekte ve bu alandaki yeniliklerin uygulanmasında kliniğimiz öncülük etmeye devam etmektedir.

Hastanemiz kardiyoloji bölümü, alanında ülkemizdeki en büyük ve donanımlı kliniklerinden birisidir. Kliniğimizde yılda yaklaşık 10000 koroner anjiyografi, 4000 perkütan koroner girişim, 650 kalp pili, 850 aritmi işlemi (endokardiyal, epikardiyal), 1400 periferik ve yapısal girişimsel işlemler (TAVI, ASD, VSD, PDA, paravalvüler girişimler, valvüloplasti, gibi), yapılmaktadır. 125000 hasta ayaktan, 6500 hasta yoğun bakımda, 11000 hasta serviste yatırılarak tedavi edilmektedir.

Kliniğimiz her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel toplantı sunumları ve çok sayıda bilimsel çalışmaları ile kardiyoloji literatürüne katkıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak kliniğimiz günümüzün standartlarına yakışan bir düzeyde koruyucu, klinik ve girişimsel kardiyolojik tedavileri başarı ile uygulamaktadır. 1999 yılından beri kardiyoloji eğitimi veren kliniğimiz 50'nin üzerinde alanında uzman hekim ve öğretim üyesi yetiştirmiştir. Kliniğimiz ülkemiz kardiyolojisine her alanda katkıda bulunmaya devam etmektedir

27 Eylül 2022