T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Ve Verimlilik Yönetim Birimi Ve Çalışmaları

Güncelleme Tarihi: 20/11/2019

HASTANE KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI 
 1. Hastane Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi ve Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.
 3. Öz değerlendirmeleri yönetmek, tespit edilen uygunsuzlukları üst yönetime ve bölüm kalite sorumlusuna bildirmek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.
 4. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri (Güvenlik raporlama bildirimlerini kabul etmek, bildirimleri ilgili komitelere iletmek, iyileştirme çalışmalarının sahada uygulanmasını sağlamak) yönetmek.
 5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri (İş Sağlığı Güvenliği Ekibi ve Bölüm Kalite Sorumlusu ile birlikte riskleri tespit etmek, risklere yönelik önlemlerin alınmasını sağlamak) yönetmek.
 6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması, sonuçları Kurumsal Kalite Sistemine girmek, kayıtların arşivlenmesini sağlamak.) yönetmek.
 7. SKS çerçevesinde dokümanların (dokümanların oluşturulması, çalışanlara duyurulması, gerektiğinde revizyonlarının yapılarak güncelliğinin sağlanması, orijinal dokümanların muhafazasını ve arşivlenmesini sağlamak) yönetimini sağlamak.
 8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri (verilerin alınmasını, bölüm kalite sorumlusu tarafından veri analizlerin yapılmasını sağlamak, sonuçları gösterge kartlarında belirtilen ilgili kişilerle paylaşmak, sonuçları Kurumsal Kalite Sistemine girmek, kayıtların arşivlenmesini sağlamak) yönetmek.
 9. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere Hasta Güvenliği Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesine üye olarak katılmak.
 10. Tespit ettiği eksikliklere ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyet başlatmak.
 11. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberine uygun olarak çalışmak.
 12. Kalite Direktörlüğünün Klinik Kaliteye İlişkin Görevleri:
 1. Klinik kalite iyileştirme komitesinin sekretaryasını yürütmek
 2.  Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kuruluşta gerçekleştirilmesini sağlamak,
 3. Sağlık kuruluşu düzeyinde, klinik kalite süreçleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve gerektiğinde eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini koordine etmek,
 4. USS veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek,
 5. Kuruluşta karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik düzeltici önleyici faaliyet planlarını üst yönetime ve il kalite koordinatörlüğü il klinik kalite birimine raporlamak,
 6. Uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek.